Ζαχαρίας Πορταλάκης - Χρηματηστηριακή Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και σε Χρηματιστήρια του Εξωτερικού εφόσον είναι επιλογή του πελάτη μέσω της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ».
Οι πληροφορίες για την διαδικασία και τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να προβεί κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αγοραπωλησία μετοχών παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική της «βέλτιστης εκτέλεσης της εντολής» προστατεύοντας τα συμφέροντα των πελατών της. Επίσης τηρεί όλες τις διαδικασίες προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων και να τηρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις εχεμύθειας.